Informatsioon Tšernobõli veteranile

1. Kõigil Eestis elavatel Tšernobõli veteranidel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi on õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vähemalt 15-aastase Eestis omandatud pensionistaažiga isikutel, kes võtsid osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest  (oma vanaduspensioniea sünniaasta järgi leiab SIIT). Soodustingimustel vanaduspensioni taotlemiseks peavad Tšernobõli veteranid pöörduma Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse, kus tehakse vajadusel päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta (tasu 15 eurot). (Kaitseressursside Ameti arhiiv enam veteranidele arhiiviteatisi ei väljastata).
Pensioniküsimustes aitab Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106.

2. Kõigi Eestis elavate aatomielektrijaama avarii tagajärjel tekkinud töövõimetusega isikute pensionile arvutatakse juurde pensionilisa 10 % rahvapensioni määrast.
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi arvutatakse pensionikindlustuse seaduse alusel määratud pensionile juurde pensionilisa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse, samuti aatomielektrijaama avarii tagajärjel töövõimetuks tunnistatud isikule 10 protsenti rahvapensioni määrast (17.59 eurot), põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel tuvastab sotsiaalkindlustusameti ekspertiis. (Meie kogemuste järgi on pensionilisa määratud ainult neile Tšernobõli veteranidele, kellel oli võimalik dokumentaalselt tõestada, et töövõimetus tekkis avarii likvideerimise ajal).

3. Eesti Töötukassa maksab sotsiaalmaksu (nii pensionikindlustuse kui ka ravikindlustuse osa) kõikide Eestis elavate töötute Tšernobõli veteranide eest.
Sotsiaalmaksuseaduse järgi maksab Eesti Töötukassa sotsiaalmaksu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku eest, kes ei saa riiklikku pensioni, vajadusel kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni. See annab töötutele Tšernobõli veteranidele ravikindlustuse (Vt. Töötukassa) ning ka pensionikindlustuse ja pensioniõigusliku staaži. Töötud Tšernobõli veteranid peavad pöörduma piirkondlikku Töötukassa osakonda (Töötukassa osakonnad), kus tehakse vajadusel päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta (tasu 15 eurot). Ravikindlustuse saab töötu veteran nädala jooksul peale Töötukassale avalduse esitamist, ravikindlustus ja pensionikindlustus kehtivad kuni tööle asumiseni või vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töötutel veteranidel on õigus end arvele võtta ka tavapärase töötu või tööotsijana. Töötukassa infotelefon: 15501

4. Kõik Eestis elavad Tšernobõli veteranid, kellele on väljastatud represseeritud isiku tunnistus või kellele on meie ühingu poolt väljastatud Tšernobõli Aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud isiku tunnistus, võivad tunnistuse ettenäitamisel tasuta kasutada Tallinna linna ühistransporti. Kes ei ole veel meie ühingu tunnistust saanud, peavad tooma värvilise dokumendifoto ja täpsustama oma isikuandmed, tunnistuse valmistamise kulud kannab veteran ise.

5. ALATES 01.04.2018.a. Isikutele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima, makstakse Tšernobõli toetust või represseeritu toetust 230 eurot kalendriaastas.

a) Tšernobõli toetust makstakse naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud isikutele ja kodakondsuseta isikutele, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, alalise elamisõiguse, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel. Toetust ei saa välisriigi kodakondsusega isikud. Toetuse saamiseks esitatakse ühekordne taotlus Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikule klienditeenindusele, kus vajadusel tehakse päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta, juba soodustingimustel vanaduspensioni saavatel Tšernobõli veteranidel arhiiviteatist vaja ei ole. Rohkem infot ja toetuse taotluse blanketi leiab SIIT.

b) Represseeritud isiku tunnistuse väljastab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik klienditeenindus neile Eesti kodanikest Tšernobõli veteranidele, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikudRepresseeritu tunnistuse ja toetuse taotluse blanketi leiab SIIT. Represseeritud isiku tunnistuse saanud veteranidel on järgmised majanduslikud ja kultuurilised soodustused: õigus külastada tasuta üldlaulu- ja tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu (selleks määratud päevadel); õigus külastada tasuta riigimuuseume; õigus tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt. püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jt); isiku omandis oleva kinnisasja kohta väljavõtete tegemine maakatastrist on vabastatud riigilõivust; kohalik omavalitsus võib maamaksust vabastada elamumaa, kui represseeritu ei saa sellelt rendi- või üüritulu. Represseeritud isikutele võimaldatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.

Toetuste ja soodustuste kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.


Arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta võib teha päringu Rahvusarhiivile (tasu 15 eurot):
– Tallinnas Madara 24, tel: 693 8668; Tartus Nooruse 3, tel: 738 7521; Rakveres Näituse 23, tel: 323 2160, Valgas Vabaduse 6, tel: 766 8870;
– otse interneti kaudu.
(Kaitseressursside Ameti arhiiv enam veteranidele arhiiviteatisi ei väljastata).

Kelle andmed Rahvusarhiivis puuduvad, võivad esitada taotluse aadressile:
Российская Федерация
Московская обл
142100 гор. Подольск
ул. Кирова 74
Централъный архив Мин-ва Обароны Российской Федераций

Ohvitseride andmed asuvad aadressil:
Российская Федерация
Kaлининградская обл.
236029 гор. Kaлининград
ул. Озёрная 29
Областной Военный Комиссариат


Vt. Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud  klienditeenindused