Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE
Webbyt
Webbyt
Kasulik info
Webbyt
Webbyt Harjumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma
Webbyt
Webbyt Põlvamaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
Webbyt
Webbyt Tartumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Sisukaart

TŠERNOBÕLI VETERANI INFOLEHT

Print Sitemap

1. Kõigil Eestis elavatel Tšernobõli veteranidel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.
  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi on õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vähemalt 15-aastase Eestis omandatud pensionistaažiga isikutel, kes võtsid osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest  
(oma vanaduspensioniea sünniaasta järgi leiab SIIT)Soodustingimustel vanaduspensioni taotlemiseks peavad Tšernobõli veteranid pöörduma Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse, esitades sinna Kaitseressursside Ametist saadud arhiiviteatise Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta.

Pensioniküsimustes aitab Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106.

2. Kõigi Eestis elavate aatomielektrijaama avarii tagajärjel tekkinud töövõimetusega isikute pensionile arvutatakse juurde pensionilisa 10 % rahvapensioni määrast.
  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi arvutatakse pensionikindlustuse seaduse alusel määratud pensionile juurde pensionilisa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse, samuti aatomielektrijaama avarii tagajärjel töövõimetuks tunnistatud isikule 10 protsenti rahvapensioni määrast (16.74 eurot), 
põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel tuvastab sotsiaalkindlustusameti ekspertiis. (Meie kogemuste järgi on pensionilisa määratud ainult neile Tšernobõli veteranidele, kellel oli võimalik dokumentaalselt tõestada, et töövõimetus tekkis avarii likvideerimise ajal).
 
3. Eesti Töötukassa maksab sotsiaalmaksu (nii pensionikindlustuse kui ka ravikindlustuse osa) kõikide Eestis elavate töötute Tšernobõli veteranide eest.
  Sotsiaalmaksuseaduse järgi maksab Eesti Töötukassa sotsiaalmaksu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku eest, kes ei saa riiklikku pensioni, vajadusel kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni. See annab töötutele Tšernobõli veteranidele ravikindlustuse (Vt. Töötukassa) ning ka pensionikindlustuse ja pensioniõigusliku staaži. Töötud Tšernobõli veteranid peavad pöörduma piirkondlikku Töötukassa osakonda (Töötukassa osakonnad), esitades sinna Kaitseressursside Ametist saadud arhiiviteatise Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta. Ravikindlustuse saab töötu veteran nädala jooksul peale Töötukassale avalduse esitamist, ravikindlustus ja pensionikindlustus kehtivad kuni tööle asumiseni või vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töötutel veteranidel on õigus end arvele võtta ka tavapärase töötu või tööotsijana. Töötukassa infotelefon: 15501
 
4. Kõik Eestis elavad Tšernobõli veteranid, kellele on meie ühingu poolt väljastatud Tšernobõli Aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud isiku tunnistus, võivad selle tunnistuse ettenäitamisel ka 2017. aastal tasuta kasutada Tallinna linna ühistransporti. Kes ei ole veel tunnistust saanud, peavad tooma värvilise dokumendifoto ja täpsustama oma isikuandmed. Tunnistuse valmistamise kulud kannab veteran ise.

5. Allpool toodud toetused ja soodustused on ainult neile Eesti Tšernobõli veteranidele, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud.
  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi loetakse õigusvastaselt represseerituteks isikud, kes allutati katseobjektina kiiritusele seoses tuumapommi lõhkemisega või kes saadeti sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimiseks ning  kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud. Represseeritutele väljastatakse represseeritu tunnistus, selleks peab esitama taotluse Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse koos Kaitseressursside Ameti poolt väljastatud arhiiviteatisega Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta. 

• Represseeritu toetus on 192 eurot, mille taotlemiseks esitatakse ühekordne vormikohane avaldus Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikule klienditeenidusele.  Represseeritud, kes on eelnenud aastatel tervise taastamise toetuse taotlemiseks avalduse esitanud, ei pea uut avaldust esitama. Toetust makstakse üks kord kalendriaastas toetuse saaja pangakontole. (Alates 01.01.2016.a. on sõidusoodustus ja tervise taastamise toetus liidetud ühtseks represseeritu toetuseks, sõidupileteid enam esitama ei pea). 

  Represseeritu tunnistuse taotluse ja represseeritu toetuse taotluse blanketid leiab SIIT 

•  Represseeritud isikutel on õigus külastada tasuta üldlaulu- ja tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu (selleks määratud päevadel); õigus külastada tasuta riigimuuseume; õigus tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt. püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jt); isiku omandis oleva kinnisasja kohta väljavõtete tegemine maakatastrist on vabastatud riigilõivust.
 
  Represseeritud isikute toetuste, soodustuste ja pensioniõiguste kohta saab infot ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.
 
•  Represseeritud isikutele võimaldatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.
 
•  Tallinnas on kõigil Eestis elavatel represseeritud isiku tunnistuse saanud Tšernobõli veteranidel õigus selle tunnistuse ettenäitamisel linnapoolse soodustusena tasuta kasutada Tallinna ühistransporti ning tasuta külastada Tallinna Loomaaeda ja Tallinna Botaanikaaeda.
 

 
  Arhiiviteatise saamiseks Kaitseressursside Ametist Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta peab esitama Kaitseressursside Ametile vormikohase taotluse. Seda võib teha:
– isiklikult aadressil Maneeži 3 Tallinn või Puiestee 114C Tartus,
– kirja teel aadressile Maneeži 3, 10117 Tallinn;
– digitaalallkirjaga kinnitatult e-posti teel aadressile
krainfo@kra.ee
otse riigiportaali kaudu.
   SIIT leiab taotluse vormi (nr. 20) käsitsi täitmiseks (pdf) või digitaalselt allkirjastamiseks (rtf)
.
Suulist teavet andmete olemasolu kohta ja abi taotluse vormistamisel saab telefonilt 717 0754.
 
Kelle andmed Kaitseressursside Ametis puuduvad, võivad esitada taotluse aadressile:
Российская Федерация
Московская обл
142100 гор. Подольск
ул. Кирова 74
Централъный архив Мин-ва Обароны Российской Федераций

Ohvitseride andmed asuvad aadressil:
Российская Федерация
Kaлининградская обл.
236029 гор. Kaлининград
ул. Озёрная 29
Областной Военный Комиссариат 

 

 

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2